Erkek kısırlığına microçip tedavisi

Çocukları olmayan çiftlerde kısırlığın yüzde 30’unun erkek faktörü olduğu bilinmektedir. Erkeğe bağlı nedenlerde sperm üretiminin olmaması veya sperm hücrelerindeki sayı, hareketlilik ve şekil bozuklukları gibi nedenler karşımıza çıkmaktadır. Gün geçtikçe de erkek kısırlığının arttığı görülmekte ve buna bağlı olarak da erkek kısırlığında tedavi aşamaları günden güne değişmektedir.

Son yıllarda tıpta ve teknolojide yaşanan gelişmeler her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisini de etkilemekte ve önemli ilerlemeleri beraberinde getirmektedir. Her geçen gün yeni bir uygulama tüp bebekte gebe kalmakta güçlük çeken ailelerin ilgisini çekmektedir. Yaşanılan bu gelişmeler sayesinde tüp bebek tedavisinin uygulama şekli kolaylaşmış ve tedavi süreleri kısalarak daha rahat hale gelmiştir.

Tüp bebek işlemi sırasında en kaliteli spermin seçilmesi için yıllardır farklı yöntemler kullanılmaktaydı. Bunlar spermin yıkanması, değişik yoğunluktaki sıvılar içinden geçirilerek filtre edilerek ayrılması gibi yöntemlerdi. Bu yöntemlerle sperm hücrelerinin bir miktar hasar görmesi olası bir durumdur. Oysa tüp bebekte gebelik şansını artıran en önemli durum, kadından alınan yumurtanın ve erkekten alınan spermin kalitesidir. Kaliteli ve sağlıklı embriyolar daha yüksek oranda gebelik şansını arttırmaktadır.

Rahim ağzı en sağlıklı spermi seçmek için bir dizi önlem geliştirmiştir. Rahim ağzından spermler bir nevi süzme işlemine maruz kalırlar. Milyonlarca spermden ancak küçük bir grup yumurtanın yanına kadar gidebilirler. Tam bu noktada tüp bebek tedavisinde kullanılacak sperm ve yumurta hücrelerinin mümkün olduğu kadar doğal şartlara yakın bir şekilde işlenmesi ve seçilmesi, mevcut başarı oranlarının da en üst seviyelere çıkmasına olanak tanımaktadır.

Son yıllarda tüp bebek tedavisinde uy­gu­la­nan Mik­roçip­’li tüp be­bek te­da­vi­si sa­ye­sin­de sperm­ler arasın­dan DNA ya­pı­sı en ide­al olan sperm­le­ri seç­mek müm­kün­ olmuştur. Bu sa­ye­de de da­ha iyi em­bri­yo­lar oluş­tu­ru­la­bil­mek­te ve ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ne­ti­ce­ler el­de edil­ebilmek­te­dir. Bu yön­tem­le sağ­lık­lı sperm­le­rin di­ğer­le­rin­den ayırt edil­me­si sağ­la­nır.

Microçip’li Tpü Bebek Tedavisi Nedir,  Nasıl Uygulanır?

Kadın rahim ağzında ‘mucus’ denilen bir salgı maddesi bulunmaktadır. Bu salgı bir çeşit filtre gibi iş görerek, sağlıklı spermlerin rahme geçişine izin vermektedir. Mikroçip ise mikro kanallardan oluşmakta ve basitçe mukus gibi davranmaktadır. İçine bırakılan spermler kanallar içinden yüzerek geçmekte ve en sağlıklı, şekilleri en düzgün, en hareketli ve DNA yapıları en iyi olanlar kanalı aşmaktadır.

Microçip yöntemi klasik bir tüp bebek tedavisindeki aşamalardan farklı olarak işler. Bu yöntemde semen örneği içerisindeki sperm hücreleri özel olarak tasarlanmış bir solüsyon içinde mikro kanalcıklardan geçmeye çalışırlar ve sanki tüplerden yumurta hücresine ulaşmaya çalışır bir şekilde yarışırlar. Yarış sonunda elde edilen spermler de yumurtayı dölleme şansı en yüksek spermler olarak mümkün olan doğala en yakın yöntem ile seçilmiş olur.

Bu yön­tem­le sağ­lık­lı sperm­le­rin di­ğer­le­rin­den ayırt edil­me­si sağ­la­nır. Mik­ro ka­nal­lar iyi ka­li­te­de­ki sperm­le­rin se­çi­mi­ne yar­dım etmekte ve bu yön­tem­le sağ­lık­lı ol­ma­yan, DNA’sı ufak da ol­sa ha­sar görmüş her sperm bir bö­lüm­de top­la­nmaktadır. Di­ğer bölüm­de ise, ka­li­te­li ve ha­sar­sız olan sağ­lık­lı sperm­ler mik­ro ka­nal­lar­dan ge­çerek ora­da top­la­nırlar. Do­la­yı­sıy­la sağ­lık­lı sperm­ler­den oluş­tu­ru­lan em­bri­yo­lar­la da­ha yüksek ge­be­lik so­nuç­la­rı el­de edil­miş olur. Ka­li­te­li sperm­ler ve yu­mur­ta hüc­re­si­nin bir­leş­me­si ne­ti­ce­sin­de em­bri­yo­lar el­de edi­lir. Ge­be­lik şan­sı bu em­bri­yo­lar­la da­ha da üst­le­re ta­şı­nır.

Bu yöntemle el­de edi­len ge­be­lik­ler­de be­bek­ler de ol­duk­ça sağ­lık­lı olur. Çün­kü sperm­ler arasından en ka­li­te­li ve en sağ­lık­lı olan­lar seçilmektedir. Bu sa­ye­de oluşturula­cak em­bri­yo­la­rın da DNA ya­pı­sı oldukça ka­li­te­li ola­cak­tır. Dolayısıyla embri­yo rah­me da­ha ko­lay tu­tu­nur, ge­be­lik sağ­lık­lı bir şe­kil­de geli­şir.

Ge­liş­ti­ril­miş sperm çip­le­ri ile hor­mon­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ği mik­ro ka­nal­cık­lar­la vücudun ken­di iş­le­yi­şi tak­lit edil­miş­tir. Tıp­kı bir süz­geç gi­bi sağ­lık­lı ve ka­li­te­li olan sperm­ler di­ğer­le­rin­den ayırt edil­mek­te­dir. Mik­ro en­jek­si­yon yön­te­mi ile ayırt edil­miş sperm­le­rin yumurta hüc­re­siy­le döl­len­di­ril­me­si ile an­ne ve ba­ba ol­mak is­te­yen aday­la­rın bu hayal­le­ri­ne ka­vuş­ma şan­sı ar­tmaktadır.

 

Yorum yaz